POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

Historie školy

z publikace vydané r. 1973 ke 100. výročí založení školy)

 


 

Do roku 1820 posílali občané Horních Datyň své děti do školy do Šenova a později do Ratimova (nyní Vratimov).

Do roku 1868 byla školní docházka dobrovolná. V roce 1869 , tedy tři roky po prusko-rakouské válce, byl vydán říšský zákon o školách obecných a jím byla zavedena povinná osmiletá školní docházka pro všechny děti. Ale mnozí rodiče zdejší obce neuposlechli příkazu, aby posílali své děti do vratimovské školy pro vzdálenost a špatnou cestu, která mezi obcemi byla.

V roce 1871 měly Horní Datyně již 80 školou povinných dětí a tehdejší školní inspektor uznal za nutné povolit zřízení a tedy i vystavění samostatné školy v Horních Datyních.

.

Podle školní kroniky roce 1872 rozhodla obecní rada se souhlasem Okresního hejmatství v Těšíně postavit v Horních Datyních obecní školu. Tehdejší obecní rada také rozhodla, že se nebude čekat, až se nová škola postaví, ale že se pronajme místnost některém soukromém domku v obci a započne se vyučovat ihned.

Dne 1. ledna 1873 bylo zahájeno vyučování v pronajaté místnosti v domě čís. 11 u Jana Václavka. Hned na jaře bylo započato s výstavbou školní budovy na pozemku o výměře 315 čtverečních sáhů, zakoupeném za 124 zlatých od Františka Kaloče z čísla 18. Prvním učitelem byl Jan Sklář, syn místního starosty, který byl bez učitelského vzdělání, ale počínal si celkem dobře.

Podle školní kroniky nebylo možno zjistit, jaký byl finanční náklad na výstavbu školy. Podlahy v učitelském bytě byly dvakrát po sobě těžce zničeny hubkou. Na podzim 1881 byla chodba školní budovy opatřena cementovou podlahou.Na jaře 1882 byla podlaha v učitelském bytě znovu vyměněna a tohoto roku byla také celá budova zvenčí obílena a dostala číslo 60.

Polodenní vyučování na datyňské škole bylo zavedeno povolením okresní školní rady ze dne 20. října 1880.

Hlavní prázdniny bývaly původně od 16.září do 31.října. Od školního roku 1884-85 byly přeloženy již na dobu od 1. srpna do 15. září. Do roku 1892 se vyučovalo na škole jen v jedné třídě.

Podle sčítání lidu v roce 1890 žilo v obci 786 obyvatel a bylo postaveno 107 domů, převáně dřevěných.

 

Se stavbou prvního poschodí se začalo na jaře 1893 podle plánu vypacovaného zednickým mistrem Antonínem Záviským z Paskova. Pozemek na sklad materiálu a zřízení cihelny pro výrobu cihel poskytl soused Antonín Slíva, domkář s čísla 50 za jednorázovou náhradu 100 zlatých. Vedoucím stavebních prací byl zdejší polír František Slíva, domkář s čísla 89. Do zimy 1893 byla nadstavba zastřešena. Předtím však, co starý krov byl sundán a nový ještě nebyl položen, za silného nočního lijáku proudy vody poškodily zatopením byt řídícího učitele. Dne 15. září 1894 byly všechny práce dokončeny. Na druhý den v neděli odpoledne bylo slavnostní svěcení školy ratimovským farářem Antonínem Poledníkem. – Při této příležitosti byli žáci bohatě pohoštěni a pro 50 hostů byla připravena bohatá tabule.Mezi přítomnými bylo vybráno 10 zlatých pro Ústřední matici v Praze.

Od 1. října 1901 se stal Frýdek okresním městem pro Horní Datyně.

V roce 1903 byla škola rozšířena na trojtřídní.

Během 1. světové války výchova dětí velmi utrpěla.Otcové byli na vojně, matky se staraly o živobytí, nastala drahota, potraviny byly na lístky – stravaenky. Děti často zůstávaly doma, špatnou docházku omlouvaly nedostatkem šatů, obuvi atd. Vyučování v té době bylo často narušováno. Vše co mělo při vyučování jen trochu národní charakter, bylo zakazováno a konfiskováno.

Od školního roku 1920-21 bylo zavedeno na škole nedílné vyučování celodenní. Škola měla dosud velmi málo učebních pomůcek, knih v žákovské a učitelské knihovně bylo málo. Dne 3. února 1922 vypukla generální stávka horníků, neboť jim byly kráceny mzdy. Pro nedostatek uhlí bylo přerušeno vyučování na škole po dobu 10 dnů.

V roce 1923 při oslavách 50. výročí trvání školy v Horních Datyních a 5. výročí ČSR , obec a Místní haléřový spolek zakoupily dvě busty soch, a to J. A. Komenského a Fr. Palackého, které byly umístěny na přední stranu budovy školy u vstupních dveří.

O vánocích 1923 napadlo veliké množství sněhu a mráz v noci ze 27. na 28. prosince dosáhl – 31 °C. Ještě první den po vánocích nepřišel nikdo do školy pro velikou zimu. Lepší docházka do školy nastala až sníh ulehl a byly vyšlapány chodníčky.

Na začátku a na konci školního roku 1923/24 provedl poprvé ve škole zdravotní prohlídku a šetření žáků lékař ze Šenova Dr. Josef Doležal.

V roce 1926 se podařilo škole zakoupit nový radiový přijímač. Byl to první přijímač v obci. Občané přicházeli do školy, aby zhlédli zázrak té doby.

V roce 1928 se vedlo dlouhé jednání o přestavbu školy, ale nakonec vše zůstalo při starém.Dne 1. prosince ztratilo Slezsko svou samostatnost bylo sloučeno s Moravou v zemi Moravskoslezskou.

V únoru 1929 nastala krutá zima . Ve dnech 16.-18. února klesla teplota až na -40°C, vyučování ve škole bylo přerušeno od 12. do  19. února. Ministerským nařízením bylo pak znovu přerušeno pro krutou zimu do konce února.

Po několikaletém protahování celého jednání zda stavět novou školu nebo starou opravit bylo ujednáno, aby se u staré školy postavily záchody, spíž a prádelna, a s tím současně provedla přestavba a izolace celého bytu řídícího učitele.

Od ledna 1930 byl pověřen ředitel školy Josef Pudloň, aby založil kroniku.

Podle sčítání lidu 2. prosince 1930 bylo v horních Datyních 1 112 obyvatel, z toho 485 mužů a 627 žen. V roce 1931 obec zakoupila za 5000 Kč od souseda školy Františka Slívy z čísla 18 – 10 arů pozemku před školou na školní hřiště.

Trojtřídní škola s definitivní pobočkou byla změněna na školu čtyřtřídní. Na škole byl malý přírůstek žáků, celkem měla 147 žáků.

Hospodářská krize ve 30. letech těžko doléhala na občany. Nezaměstnanost stále stoupala.

Ve školním roce 1936-37 nastávají změny ve známkování žactva a školní zprávy (vysvědčení) se vydávají stejně jako na měšťanských školách jen 2x do roka.

Pro šk. Rok 1936-37 byly natřeny všechny lavice školy, rovněž tabule, stoly i skříně. Školní hřiště bylo konečně oploceno a do školy chodilo celkem 120 žáků (úbytek proti roku 1919, kdy bylo ve škole 242 žáků).

V roce 1938 dochází k okupaci ČSR nacistickým Německem. Mezinárodní situace se nebezpečně vyvíjela. Dne 16. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace a Němci napadli naše území, Polsko zabírá i kus území Těšínska ve svůj prospěch a tvoří novou státní hranici v polovině obce Šenova.  Do naší obce se stěhují vystěhovalci různých zabraných obcí Těšínska a tím přibývá i žáků. Ve škole není dostatek místa pro vyučování a učebnic pro žáky. Po Novém roce 1939 bylo v obci asi 170 osob ze zabraného území.Do školy chodilo 27 dětí uprchlíků. Dne 20. ledna 1939 ve 2 hodiny po půlnoci byl vhozen oknem do 1. třídy školy granát. Výbuch způsob veliké škody na oknech, na nábytku, podlaze i na stropě.

Dne 25. ledna se valná hromada Školního haléřového spolku usnesla tento spolek zrušit a zřídit u zdejší školy Rodičovské sdružení.

V noci na 15. března 1939 byl vydán v Berlíně rozkaz vojensky obsadit Čechy a Moravu a nastal konec samostatnosti českého národa a konec ČSR. Od Šenova do Vratimova projely zdejší obcí motorizované jednotky německé armády. V srpnu přijela do obce ubytovací komise a připravila školní učebny a oba  zdejší hostince pro příchod německého vojska. Naštěstí vojsko zde ubytováno nebylo, ale v okolních obcích ano.

Hned v prvním týdnu války se benzín prodával na lístky, ve druhém týdnu byly zavedeny  tzv.mydlenky a tak to šlo dále. Vyhlášena byla válečná přirážka na pivo, víno, tabákové výrobky atd. Na konci roku se již vydávalo 18 potravinových a jiných lístků. V prosinci byl zmenšen příděl tuku na osobu a vydány šatenky a poukázky na obuv.

V pololetí školní zprávy, tj. vysvědčení, musela již být napsána na nových tiskopisech. Pro tuhou zimu a pro úspory uhlí ministerstvo prodloužilo pololetní prázdniny až do 4. března. V březnu byly ze škol vyřazeny čítanky „Ráno“ a ze školní knihovny knihy „Paní komisárka“ ze života B. Němcové a „Zapadlí vlastenci“. Koncem roku bylo nařízeno vyřadit ze škol veškeré české učebnice a bylo zrušeno vyučování občanské nauky a výchovy. O prázdninách nařízeno změnit nápisy a školní razítka na německo-česká.

Německá okupace zastavila a potlačila veškerý kulturní vývoj. Bylo omezeno vyučování v českém jazyce, zakázáno vyučovat zeměpis a dějepis Československa, zvětšen byl počet vyučovacích hodin němčiny, dějepisu a zeměpisu Říše německé. Dosavadní školní kroniky se musely do 31. srpna 1940 ukončit a zapečetit. Kroniku z doby okupace není možné nalézt a proto není možné za tato válečná léta uvádět podrobnější informace o škole.

Po šesti letech vraždění lidí a teroru byly Horní Datyně dne 4. května 1945 osvobozeny a poražená německá armáda kapitulovala. V druhé polovině června 1945 se vraceli přes Horní Datyně sovětští vojáci na východ.

Nový školní rok 1945-46 byl zahájen slavnostně 3. září bez žáků 6.-8. ročníku, kteří přešli na měšťanskou školu do Vratimova. Nebyl dostatek učebnic ani psacích potřeb. 30. září se před školou konalo slavnostní odhalení pomníku se jmény padlých občanů v 1. světové válce a jmény popravených v době Protektorátu během 2. světové války.

Pro veliký nedostatek uhlí vláda rozhodla, aby vánoční prázdniny na všech školách začaly již 15. prosince 1945 a trvaly do 12. ledna 1946. Druhé pololetí začalo až 18. února podle nových učebních osnov.

Místní národní výbor (MNV) v Horních Datyních o prázdninách 1946 usiloval o otevření nové mateřské školy pro děti předškolního věku ve zdejší obci. A podařilo se. Okresní úřad otevření mateřské školy povolil. „Školka“ byla umístěna ve volné I. třídě zdejší školy s 31 dětmi.

Školní rok 1948-49 začal dle nařízení ministerstva ze zdravotních důvodů (–OBRNA) teprve 30. září. Od 1. ledna 1949 po územní úpravě okresů, Horní Datyně náležely pod Ostravu, školní mládež sbírala starý papír a textil na nové učebnice. Žáci nasbírali 1298 kg těchto hmot.

Ve školním roce 1949-50 měla škola 62 žáků a od 1. listopadu bylo zavedeno stravování žáků. Jeden den dostávali děti mléko, druhý den čaj s rohlíkem. Za tuto přesnídávku platili rodiče 50,- Kč měsíčně. Vařily střídavě maminky žáků.

Při slavnostním zahájení školního roku 1950-51 přišly děti do nově vymalovaných tříd, ve II. třídě byla nově položená podlaha a 20 nových lavic, které zakoupilo SRPŠ. V listopadu byla natřena a vyměněna venkovní okna a zásluhou poslance E. Slívy se ozval ve zdejší obci poprvé místní rozhlas.

Od února 1951 byl zaveden nový školní řád a žákovské knížky. Na škole začal fungovat pionýrský oddíl. Místní hasičský sbor převzal patronát nad datyňskou školou, daroval dětem 5000.- Kč a opravil plot kolem školního hřiště. V září pak byla celá střecha školy pokryta novou eternitovou střechou.

Dne 30. prosince 1952 děti školy poprvé uviděly Dědu Mráze, který přišel vyřídit pozdravy sovětských dětí a podělil všechny knihou, ovocem a jinými dárky. Vzhledem k zdravotnímu žactvu žactva a k zásobám paliva prodloužilo ministerstvo prázdniny do 15. února 1953.

Od 29.4. do 9. 5. byly školy v ostravském okrese znovu uzavřeny kvůli chřipkové epidemii.

Dne 13. června 1954 byla v naší ovci první Spartakiáda, na které vystoupili žáci s nacvičeným programem. Mimo vyučování byli žáci zapojeni do kroužku tělovýchovného, zdravotnického, pěvecko-recitačního a 52% žáků v PO (pionýrské organizaci). Ve třídě má každé dítě svůj ručník.

V červnu 1955 v důsledku konání Spartakiády končí školní rok již 18. 6. 1955.  

1.září 1955 přicházejí děti do školy rozveseleny písničkou z místního rozhlasu. V tomto školním roce žáci vysázeli za urnovým hájem přes 200 lesních stromů a sbírali mandelinku bramborovou, soutěžili ve sběru plodů lesních stromů a léčivých bylin.

Dne 2. 5. 1957 žáci zpestřili kulturním programem otevření nové pošty v Horních Datyních, U této příležitosti byl poslán žáky první dopis na Hradčany prezidentu Zápotockému. Celý program byl natáčen a večer vysílán čs. rozhlasem.

Na podzim 1957 byla odstraněna zchátralá venkovní omítka na školní budově a nahrazena brizolitem. V rámci rozvíjení veřejně prospěšných prací žáci vysázeli 155 ovocných stromů a 2000 lesních stromků, sami upravili školní hřiště, které bylo nově ohrazeno železným rámkovým plotem.  Ve školním sklepě stála již několik roků voda, která způsobovala vlhkost zdí. Do sklepa byla zamontovaná elektrická pumpa, která odčerpávala nežádoucí vodu.

V roce 1958 vstoupili již téměř všichni zemědělci do JZD a začali společně hospodařit asi na 130 ha půdy. Mezinárodní dopisování se rozvinulo s dětmi ze SSSR a z Polska.

Dne 12. listopadu 1959 byl v Horních Datyních slavnostně otevřen nový Společenský dům. Žáci školy měli připravený hodinový program.

Od 1. července 1960 byla provedena územní reorganizace v našem státě a Československá republika (ČSR) byla vyhlášena jako Československá socialistická republika (ČSSR). Horní Datyně byly znovu přičleněny k okresu Frýdek-Místek.

Od září se vyučovalo každý den dopoledne a v úterý a v pátek i odpoledne. Na žádost rodičů byl rozvrh upraven pouze na dopolední vyučování. Pro školu se podařilo zakoupit nejmodernější pomůcky. Epidiaskop, pianino, zvukový projektor, diaprojektor Medior a magnetofon Sonet Duo.Během roku byla docházka několikrát narušena epidemickými chorobami. Na škole byl založen oddíl předpionýrského věku – Jiskry.

Dne 15. února 1961 všichni žáci a učitelé v první hodině sledovali zatmění slunce. Bylo tak silné, že motorová vozidla měla rozsvícená světla. V červnu téhož roku byl název školy z dosavadního „národní škola“ změněn na základní devítiletá škola – 1. až 5. postupný ročník. Učitelé postupují s dětmi, které vyučovali, do vyšších postupových tříd. Byla zrušena klasifikace v 1. a 3. čtvrtletí.

Ve školním roce 1962-63 bylo vzpomínáno v místním zpravodaji „Datyňák“ a v okresních novinách „Vpřed“ 90. výročí založení školy. V této době platy učitelů byly hluboko pod celostátním průměrem, což bylo příčinou feminizace školství. Pro velikou zimu byly pololetní prázdniny od 21. ledna do 10. února. V lednu 1963 se konal tradiční ples SRPŠ naší a vratimovské školy na Datyňské ulici.

Ve školním roce 1967-68 byl zaveden pětidenní pracovní týden ve školách.

Na podzim 1968 veliká povodeň, která nemá v obci pamětníka, zničila mosty u kaple a urnového háje a bylo zničeno oplocení školního hřiště.

K 1. září 1970 bylo uvedeno do provozu nové sociální zařízení ve škole.Byla provedena kanalizace a položeno přes 200 m kameninových rour až do potoka Datyňka. Byla renovována učebna v přízemí, část hospodářské budovy byla zbourána a tím bylo dosaženo lepšího příjezdu do dvora.

O hlavních prázdninách 1972 bylo zavedeno nové el. osvětlení a nové, v okrese první experimentální elektrické vytápění. Vyměnila se podlaha ve třídě mateřské školy.  

 

Za 100 let co se v naší škole učilo a vychovalo asi 2000 žáků. V roce 1973 žilo v obci 1 105 obyvatel a bylo postaveno 273 rodinných domků. V každém domě v obci bylo rádio nebo televize. Je silně rozvinut motorismus, , domácnosti jsou vybaveny moderní technikou. Dřevěné domky vymizely a pokud stojí, tak je to pohled do dávné minulosti. 

V obci je socialistické zemědělství. JZD   zajišťuje zemědělskou výrobu na 130 ha půdy.Obec se rychle zdokonaluje a modernizuje.

 

Po roce 1945 obec zaznamenala nebývalé změny. Byla zřízena pošta, telefon, vybudovány hospodářské budovy JZD. V roce 1957-59 byl postaven v obci Společenský dům. V roce 1970 nová moderní prodejna potravin, staví se vodovod.

 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one