POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter
 Odbory a zaměstnanci městského úřadu
 
 
Sekretariát
Finanční
Sociálně-správní
Investice a údržba obecního majetku
Výstavba a životní prostředí


Sekretariát
Koordinuje přípravu a doručení materiálů pro jednání zastupitelstva města a rady města a zodpovídá za zkompletování a uložení zápisu, usnesení a všech podkladů z jejich jednání.
Zajišťuje příjem, oběh a odesílání písemností. Přijímá a eviduje došlou e-mailovou poštou a poštu došlou datovou schránkou. Obsluhuje telefonní ústřednu.
Přijímá a eviduje podané stížnosti a petice.
Zabezpečuje centrální spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny.
Zodpovídá za zveřejňování písemností na úředních deskách, včetně jejich evidence o termínech vyvěšení a sejmutí.
Vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v rámci CZECHPOINT.
Zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb.
Eviduje originály veškerých objednávek, smluv a dohod uzavřených s Městem Vratimov.
Připravuje podklady pro jednání zájmové komise.
 
 
 
 
 
 
JUDr. Dagmar Hrudová - starostka- tel.:         595 705 950
- e-mail:hrudova.meu@vratimov.cz
- patro:            3, dveře 19
 
Ing. Renáta Mičulková - tajemnice- tel.:          595 705 952
- e-mail:miculkova.meu@vratimov.cz
- patro:3, dv. 21
 
Drahomíra Nejtková - referent- tel.:   595 705 953
- e-mail:nejtkova.meu@vratimov.cz
- patro:            3, dveře 19
 
Martina Janošová - referent- tel.:       595 705 911
- e-mail:janosova.meu@vratimov.cz
- patro:            3, dv, 22
 
 
Odbor finanční
Zajišťuje sestavování rozpočtu města, včetně úvěrových finančních operací, provádí prognózu příjmů a výdajů města.
Zpracovává ekonomické rozbory, analyzuje výsledky hospodaření města, připravuje rozpočtová opatření a podklady pro jednání finančního výboru zastupitelstva města.
Kontroluje hospodaření města a jím zřízených rozpočtových a příspěvkových organizací dle schváleného rozpočtu, provádí finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vykonává státní správu na úseku místních poplatků v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a státní správu na úseku daní v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Vede mzdovou agendu pro zaměstnance městského úřadu.
Spravuje všeobecnou pokladní správu, zajišťuje výběr a výplaty hotovostních plateb.
Vede účetní evidenci příjmů a výdajů, provádí fakturaci a úhrady plateb.
Zpracovává daňová přiznání za Město Vratimov.
Vykonává komplexně agendu výherních hracích automatů.
Zabezpečuje inventarizaci majetku města.
Eviduje podklady týkající se rozpočtů Svazků obcí.
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Janků - vedoucí- tel.:   595 705 912
- e-mail:janku.meu@vratimov.cz
- patro:            1, dv. č. 2
 
Ing. Pavla Navrátilová - referent- tel.: 595 705 914
- e-mail:navratilova.meu@vratimov.cz
- patro:            1, dv. č. 4
 
 
Barbora Franková, DiS - referent- tel.:           595 705 916
- e-mail:frankova.meu@vratimov.cz
- patro:            1, dv. č. 4
 
 
Naděžda Musálková - referent- tel.:    595 705 915
- e-mail:musalkova.meu@vratimov.cz
- patro:            1, dv. č. 4


Ing. Jaroslava Novotná - referent- tel.:           595 705 913
- e-mail:novotna.meu@vratimov.cz
- patro:            1, dv. č. 3
 
Odbor sociálně-správní
Vykonává státní správu na úseku matriky, vede ohlašovnu a správní řízení ve věci rušení trvalých pobytů.
Zajišťuje agendu ztrát a nálezů.
Sestavuje volební seznamy, rozhoduje o zápisu voliče do volebního seznamu a vydává volební průkazy.
Vykonává státní správu na úseku dávek hmotné nouze v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (péče o rodinu s dětmi, tělesně postižení, nezaměstnaní, staří občané) a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Na úseku samosprávy zajišťuje pečovatelskou službu na území města.
Zajišťuje konzultační činnost při umisťování občanů do domova pro seniory a nestátních organizací a dále spolupracuje při zajišťování následné péče, vyřizuje poskytování příspěvků z rozpočtu města.
Plní povinnosti převedené na obce Magistrátem města Ostravy v návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Vykonává státní správu na úseků přestupků. Zabezpečuje technicko – administrativní činnost komise pro projednávání přestupků. Vypracovává zprávy a informace o pověsti občanů.
Vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v rámci CZECHPOINT.
Připravuje podklady pro jednání kontrolního výboru zastupitelstva města a pro bytovou a sociální komisi.
Plní úkoly na úseku školství a kultury.
Zajišťuje správu počítačové sítě městského úřadu a dále administraci softweru spisové služby GINIS. Vytváří, zpracovává a aktualizuje webové stránky města.
Zodpovídá za funkčnost digitální telefonní ústředny.
Vede evidenci skladu materiálových zásob pro chod městského úřadu včetně nákupu.
 
 
 
Mgr. Erika Herzová - vedoucí- tel.:      595 705 921
- e-mail:herzova.meu@vratimov.cz
- patro:            3, dv. č. 20
 
Ing. Petr Holuša - referent- tel.:         595 705 943
- e-mail:holusa.meu@vratimov.cz
- patro:            3, dv. č. 18
 
Bc. Jitka Langrová - referent- tel.:      595 705 923
- e-mail:langrova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 11
 
Mgr. Šárka Šalamounová - referent- tel.:        595 705 920
- e-mail:salamounova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 12
 
Drahomíra Večeřová - referent- tel.:      595 705 925
- e-mail:vecerova.meu@vratimov.cz
- patro:          1, dv. č. 1
 
Odbor investic a údržby obecního majetku
Eviduje a smluvně upravuje nakládání s bytovými a nebytovými prostorami v majetku města, spravuje agendu zálohových plateb za služby a nájem, provádí jejich vyúčtování. Připravuje podklady pro vymáhání pohledávek. Vede seznam uchazečů o byt.
Zadává a dozoruje investiční akce města a připravuje s tím související výběrová řízení.
Zpracovává žádosti o státní dotace, zajišťuje administrativu za účelem vydání „rozhodnutí“ o přidělení finanční dotace včetně závěrečného vyhodnocení čerpání dotačních prostředků.
Zajišťuje údržbu obecního majetku.
Plní úkoly v samostatné působnosti na úseku vodního hospodářství, kanalizace, zemědělství a lesnictví, dopravy, územního rozvoje.
Zodpovídá za aktualizaci pasportu místních komunikací a mostů.
Zajišťuje státní dozor nad místními a účelovými komunikacemi. Vykonává státní správu na úseku místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Provádí kontrolu provedených prací, které byly smluvně zadány Vratimovským službám spol. s r. o. včetně kontroly fakturace.
Zajišťuje provoz a údržbu městského koupaliště.
Plní úkoly na úseku požární ochrany, civilní obrany, povodňových a jiných krizových opatření.
Připravuje podklady pro jednání stavební a dopravní komise.
 
 
 
Ing. Alena Kašparová - vedoucí- tel.:    595 705 931
- e-mail:kasparova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 7a
 
 
Miloslav Blažek - referent- tel.:           595 705 930
- e-mail:blazek.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 9
 
Romana Drabinová - referent- tel.:      595 705 933
- e-mail:drabinova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 7b
 
 
Pavlína Fiedorová - referent- tel.:        595 705 934
- e-mail:fiedorova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 10
 
 
Bc. Daniel Filip - referent- tel.:           595 705 917
- e-mail:filip.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 7c
 
Ing. Pavel Hojgr - referent- tel.:          595 705 932
- e-mail:hojgr.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 7c
 
Bc. Dalibor Zecha - referent- tel.:       595 705 922
- e-mail:zecha.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 8
 
 
Odbor výstavby a životního prostředí
Zajišťuje činnost obecného stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zajišťuje činnost speciálního stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Koordinuje zpracování a realizaci územního plánu města Vratimova a zároveň i jeho změny.
Vydává koordinovaná stanoviska v souladu s vydanou vnitřní směrnicí městského úřadu.
Provádí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a na úseku ochrany ovzduší v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Má na starosti odpadové hospodářství města v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zajišťuje ochranu přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vede evidenci zeleně v majetku města, zajišťuje její průběžnou údržbu a zajišťuje realizaci náhradní zeleně.
Provádí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zajišťuje odchyt volně pobíhajících psů.
 
 
 
Ing. Renáta Pavlovská - vedoucí- tel.:   595 705 941
- e-mail:pavlovska.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 14
 
 
RNDr. Ivana Hranická - referent- tel.: 595 705 956
- e-mail:hranicka.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 8a
 
Renáta Kubíčková - referent- tel.:       595 705 928
- e-mail:kubickova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 15
 
 
Bc. Lenka Podešvová- referent- tel.:     595 705 940
- e-mail:podesvova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 13
 
 
Bc. Šárka Svěnčíková - referent- tel.:  595 705 942
- e-mail:svencikova.meu@vratimov.cz
- patro:            2, dv. č. 13


 
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one