POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter

Zastupitelstvo města schválilo užití finančních prostředků z odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 ve výši 641.866,Kč na:

* oprava a rekonstrukce částí komunikací a chodníků ve Vratimově  a   Horních Datyních
* část oplocení na městském koupališti
* sportovní vybavení na hřiště v Horních Datyních a do tělocvičny
* atrakce pro návštěvníky v areálu městského koupaliště-nová lezecká síť jako součást bazénu
Zastupitelstvo města neschválilo záměr „Změna účelu užívání speciální MŠ na domov pro seniory“ pro realizaci a zároveň pověřilo odbor investic a údržby obecního majetku k oznámení Ministerstvu práce a sociálních věcí o tom, že záměr nebude realizován a tudíž nebude o dotaci požádáno. Bude dopracovávána projektová dokumentace (energ. audit, rozpočet vnitřního vybavení, statika, předpoklad budoucích nákladů na provoz) a provedena studie přístavby k stávajícímu objektu (dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou).
Zastupitelstvo města schválilo zadání pro veřejnou zakázku, týkající se zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokumentace pro zjišťovací řízení (EIA) pro akci Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, a to dle studie zpracované v říjnu 2007, doplněné o tyto změny: Propojení ulic E. Slívy, Pomezní a U Školy, doplnění ulice L. Fajkuse, změna trasy na ulici Na Hranici, která bude napojena přímo na ulici Vratimovskou. Dále bude doplněna ulice Na Kopci, Potoční, V Údolí a prodloužena ulice Václavovická. Rozšíření kanalizace nad rámec studie bude provedeno pouze v případě, že je to technicky možné a ekonomicky přijatelné pro poskytnutí dotace na realizaci akce. Dále bude předmětem této zakázky umístění chodníků včetně odvedení dešťových vod, a to na ulici Václavovická v délce 400 m (od kapličky směrem k Václavovicím) a na ulici Vratimovská od točny autobusů směrem na Šenov v délce 500 m. Podmínkou pro financování bude stanoveno, že v roce 2009 bude uhrazeno za rozpracovanou dokumentaci max. 535.000,Kč včetně DPH s tím, že úhrada zbývající částky bude provedena v roce 2010.
13.3.2009 Vstoupila v platnost Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.
24.2.2009 Zastupitelstvo města souhlasilo s nabytím nemovitosti – pozemek, parc. č. 2154/17, ostatní plocha, v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem, do vlastnictví příspěvkové organizace, Základní škola Vratimov, Datyňská 690, 739 32 Vratimov, IČ 47861665.
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one