POŠTA PARTNER

Aukro.cz

visitor counter
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace
1. Oficiální název:
Město Vratimov

2. Důvod a způsob založení:
Právním základem současného postavení města Vratimov je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město Vratimov je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení pravnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se ř ídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město Vratimov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město Vratimov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura:

 • zastupitelstvo města
 • rada města
 • starosta
  • místostarosta
   • kulturní středisko (organizační složka)
  • sdružení dobrovolných hasičů (organizační složka)
  • tajemník
   • městský úřad, odbory
    1. sekretariát
    2. finanční
    3. vnitřní správa
    4. investic a údržby obecního majetku
    5. výstavba a životní prostředí
4. Kontaktní spojení:
adresa:
Město Vratimov
Frýdecká 853
739 32 Vratimov

tel.:  595 705 911
fax.: 595 705 910

e-mail: meu@vratimov.cz
web:    http://www.vratimov.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Volksbank CZ, a.s. Brno, pobočka Ostrava
č. ú. 4180000005/6800

6. Identifikační číslo organizace (IČ):
00297372

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00297372

8. Rozpočet v tomto roce a zveřejnění výkazu za uplynulý rok:
Rozpočet Města Vratimov na rok 2009: //

9. Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle paragrafu 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně lze podat žádost:
 • osobně
 • telefonicky
Písemně lze podat žádost:
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou)
 • předáním písemné žádosti na podatelnu městského úřadu
 • e-mailem prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace (podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...)://

10. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání:

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou)
 • na podatelnu městského úřadu
  • pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
  • úterý a čtvrtek 7:30 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hod.
  • pátek 7:30 - 11:30 hod.
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny (podatelna@vratimov.cz)

11. Opravné prostředky:
O odvolání proti rozhodnutí nebo usnesení městského úřadu rozhoduje nadřízený orgán. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí vydaného městským úřadem. Zpravidla lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nebo usnesení prostřednictvím městského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
Odvolání lze podat písemně:

prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou)                                                     na podatelně městského úřadu                                                                            elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny

12. Formuláře:
formuláře

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:
Portál veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy:
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších komunikací
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů


15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad: //

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zpráva: //
Databáze poskytnutých informací: //

17. Seznam organizací:
Příspěvkové organizace:
 • Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25
 • Základní škola Vratimov, Masarykovo nám. 195
 • Základní škola Vratimov, Datyňská 690
 • Základní umělecká škola Vratimov, Strmá 9
 • Zařízení školního stravování, Na Vyhlídce 25
 • Městská knihovna Vratimov, Frýdecká 1000/48
 • Dům dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61
09.06.2009 13:04:02
nikool.ka
 

Program kina

INZERCE

Elektronická
podoba
starých kronik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one